Privacywetgeving

De Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming
In de context van mijn rol als FG voor het KNGF heb ik in de aanloop van het van kracht worden van de nieuwe Europese privacywetgeving – de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) – vele webinars en een wekelijks AVG spreekuur georganiseerd voor KNGF leden (en buiten kantooruren ook voor andere zorgprofessionals). Dit alles om hen bewust te maken van de rechten van betrokkenen en de plichten van hen als verwerkingsverantwoordelijke als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Dit alles om hen in staat te stellen tijdig de vereiste maatregelen te nemen.

Impact van de AVG voor de zorg
Bewust van de impact van de AVG, de dreiging van een scherper toezicht en hoge boetes nam met het naderen van 25-05-2018 (de datum dat de AVG van kracht werd) de onrust onder leden van diverse zorgkoepels toe. Daarmee nam ook de druk op deze koepels toe om de achterban snel van antwoord te voorzien. Niet consistente (soms zelfs tegenstrijdige) informatie en adviezen van afzonderlijke koepels zorgden voor extra onrust.

Domein overstijgend samenwerkingsinitiatief
Als FG en lid van de kerngroep van het Informatieberaad en de Expertcommunity Informatieveiligheid en Privacy heb ik me met een aantal belanghebbenden sterk gemaakt voor de totstandkoming van een domein overstijgend samenwerkingsinitiatief waar leden van alle koepels terecht kunnen voor betrouwbare – en met de toezichthouder afgestemde – informatie over de AVG. 

Dat samenwerkingsinitiatief heeft gestalte gekregen in de AVG Helpdesk Zorg & Welzijn waarbij inmiddels ook het domein Sport is aangehaakt. Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht. De AVG is te belangrijk om te worden overschaduwd door zaken die niets met de bedoeling van de AVG van doen hebben.

Nederlands Genootschap Functionarissen Gegevensbescherming
Als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)  ben ik al een aantal jaren aangesloten bij de beroepsvereniging voor FG’s (het NGFG). Het verwerken van gegevens over gezondheid (bijzondere persoonsgegevens) en de aan de zorg gerelateerde wet en regelgeving, zorgt voor een aantal specifieke uitdagingen. Om kennis en ervaringen te delen, heb ik het initiatief genomen tot de vorming van een sectie zorg ten behoeve van intervisie en onderlinge consultatie aan de hand van casuïstiek. Inmiddels is deze groep uitgegroeid tot een zeventigtal FG’s die allen de rol van FG vervullen voor één of meer zorgorganisaties en zijn aangesloten bij het NGFG.

Algemene vragen, uitwisselen van kennis en ervaringen met collega zorgprofessionals
In het verlengde van het initiatief voor de site zichtopmijngegevens.nl, is voor zorgverleners met een aansluiting op de beveiligde Siilo omgeving een forum ingericht. Via dat forum kunnen zowel vragen worden gesteld als kennis en ervaringen worden uitgewisseld die betrekking hebben op de uitdagingen rond privacy en informatiebeveiliging. 

We zijn er nog niet
In de bijna 20 jaar dat ik zelf patiënten behandelde heb ik ervaren dat vertrouwen een fundamentele randvoorwaarde is voor de kwaliteit van zorg. Iedere patiënt moet inzicht en zekerheid hebben wie toegang heeft tot / kennis kan nemen van zijn of haar dossiergegevens. Zover is het nog niet. Er is nog een lange en moeizame weg te gaan voordat ICT op een verantwoorde manier wordt ingezet en dat zowel patiënt als zorgprofessional

  • en volledige controle hebben over de gegevens
  • en optimaal kunnen profiteren van de mogelijkheden die ICT te bieden heeft 

Voor mij voldoende redenen om mijn passie en energie voor dit doel te blijven inzetten.