Wie

Of je je nu als woningzoekende inschrijft bij een organisatie of als patiënt bij een ziekenhuis. Of je nu lid wordt van een (sport)vereniging of in dienst treedt bij een werkgever. In al die gevallen komt een overeenkomst met je tot stand waarvoor je een aantal persoonsgegevens verstrekt.

De organisatie aan wie je je persoonsgegevens verstrekt weet / hoort te weten dat er spelregels zijn. Die spelregels bepalen o.m. welke gegevens van je kunnen worden verlangd, waarvoor en hoe lang ze mogen worden gebruikt, wie er toegang toe mag hebben / aan wie ze mogen worden verstrekt. Die spelregels geven je ook het recht om te weten wat er met je gegevens gebeurt  en welke maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat onbevoegden jouw gegevens gebruiken of misbruiken. Als betrokkene dien jij daarover volledig en transparant te worden geïnformeerd. Dat laatste om jou (ook vooraf) in de gelegenheid te stellen om vast te stellen of die spelregels worden nageleefd. 

Je wordt daarbij geholpen door privacywetgeving, de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG). Die verlangt namelijk dat organisaties die persoonsgegevens verwerken aantonen dat ze aan de wet voldoen. Dat kan door een privacyverklaring. Bovendien worden die organisatie aangemoedigd om dat te doen door een toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). Sommige organisaties hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld om die (onafhankelijke) toezichthoudende rol te vervullen.    

Mijn loopbaan in de zorg, als  IT’er en beleidsadviseur gecombineerd met een bovenmatige interesse in privacywetgeving en informatiebeveiliging, bieden voor mij de basis en inspiratie om bij te dragen aan draagvlak en implementatie van de AVG. Ik beschouw de bescherming van iemands privacy als een vanzelfsprekendheid. 

Het is die vanzelfsprekendheid die ik graag uitdraag bij het vervullen van mijn taak als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) voor een aantal organisaties in de gezondheidszorg en sport en als initiatiefnemer van het Platform FG Zorg. Onder meer via de site zichtopmijngegevens.nl zet ik zet me in voor het privacy bewustzijn en ben pleitbezorger voor een privacyovereenkomst. Gelet op de uitdagingen doe ik dat met passie en overtuiging.

Rob