Privacyverklaring

Rob Stadt Consultancy gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en afnemers van diensten. In deze privacy verklaring staat beschreven hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens, cookies en de beveiliging.

  • Alleen die persoonsgegevens worden verzameld die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren
  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze worden verzameld of verwerkt
  • Bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens wordt de privacy wetgeving in acht genomen
  • Veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar fg@robstadt.nl

Cookies
Om deze site goed te laten werken wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Wat dat zijn wordt duidelijk uitgelegd op de site Veilig Internetten.nl. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft in principe niet om toestemming te worden gevraagd. Wel wordt verwacht dat websitebezoekers hierover worden geïnformeerd. Er worden geen Google-diensten afgenomen in combinatie met de Google Analytics cookies.

Doeleinden
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt met het doel om te communiceren en in geval sprake is van een dienstverleningsovereenkomst voor het uitvoeren daarvan en voor de financiële administratie.

Beveiliging
Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daartoe is deze site onder meer opgenomen in de Hall of Fame van websites (zie de links onderaan deze pagina).

Verstrekking aan derden
Er worden geen persoonsgegevens aan derden vertrekt, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook worden geen werkzaamheden aan derden uitbesteed die het beheer en de bewerking van persoonsgegevens betreffen.

Privacyrechten betrokkenen
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming bestaat het recht tot inzage, dataportabiliteit (overdracht), verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens. Verzoeken en eventuele klachten kunnen worden gezonden aan fg@robstadt.nl. Eventueel kan via de de site van de toezichthouder een klacht wordt ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag).

Januari 2021